Firma JUROS, s.r.o. zajišťuje pro firmy plnění legislativních požadavků na úseku ochrany životního prostředí v následujících oblastech a rozsahu:

  • Ochrana ovzduší - provozní evidence, provozní a havarijní řády, výpočty emisí a poplatků, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy
  • Ochrana vod - provozní evidence, provozní a havarijní řády, výpočty emisí a poplatků, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy
  • Odpadové hospodářství - shromažďování, skladování, využívání a odstraňování odpadů, vedení evidence, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy
  • Zajištění požadavků vyplývajících ze zákonů „o integrované prevenci znečišťování životního prostředí", „o chemických látkách", „o prevenci závažných havárií"
  • Zpracování posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), integrovaných povolení, zajištění zpracování rozptylových a hlukových studií
  • Údržba zeleně - zajištění celoroční údržby zelených ploch
  • Projektová činnost a praktická realizace výsadby zeleně